» Home » Informacje » Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

 
Produkty oferowane przez NEXWALL przygotowywane są na indywidualne zlecenie. Oznacza to, że zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy oprawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 24.06.2014 r. r pozycja 827) Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny). Kupującemu przysługuje natomiast prawo do reklamacji produktu przy uzasadnionych wadach powstałych w trakcie produkcji. Obowiązująca technologia w zakresie druku dopuszcza minimalne odstępstwa kolorystyczne od wybranego czy przekazanego motywu graficznego, od tego, który zostanie ostatecznie przekazany Kupującemu już w postaci gotowego wydruku. Należy również zaznaczyć, że przekazane wydruki nie są materiałami wodoodpornymi, chyba, że NEXWALL przekaże taką informację w odniesieniu do konkretnego produktu. W pozostałych przypadkach nie należy traktować zakupionych materiałów jako wodoodpornych. Zastosowane opcje jak laminacja wzmacniają druk przez czynnikami szkodliwymi (np. woda) ale nie czynią produktu wodoodpornego w myśl rozumienia prawa.

Gwarancja
- Termin obowiązywania gwarancji wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.
- NEXTWALL nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, folii, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z obrazem z monitora, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
- NEXTWALL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość zdjęć wysyłanych do realizacji zamówienia, ponieważ informacja odnośnie przygotowania pliku do druku jest dostępna na stronie NEXTWALL. W razie wydruku niespełniającego oczekiwań klienta z powodu złej jakości zdjęcia, reklamacje nie będą uwzględniane.
- Do wykonania oferowanych przez NEXTWALL wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druk jest wodoodporny, sam podkład nie.
- Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, telefonicznie lub pocztą, reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
- W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
- W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
- Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
- Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie NEXTWALL dostarczyć wadliwy wyrób do siedziby sprzedawcy w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
- Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec NEXTWALL Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.